home Documents 1C:Document Management - Quản lý hợp đồng
(15/12/2020)

1C:Document Management - Quản lý hợp đồng

Phần mềm 1C:Document Management - 1C Quản lý văn bản và quy trình có hỗ trợ các quy trình chính khi làm việc với hợp đồng

  • Soạn hợp đồng
  • Thống nhất hợp đồng 
  • Kiểm soát việc hoàn trả bản giấy hợp đồng 
  • Ghi nhận và theo dõi các văn bản kèm theo
  • Theo dõi thời hạn hiệu lực
  • Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng 
  • Chấm dứt hợp đồng

Lúc này, chương trình tự động:

  • Gia hạn hợp đồng khi cần thiết
  • Theo dõi việc chuyển giao bản giấy cho đối tác để ký và đóng dấu;
  • Kiểm soát thời hạn hợp đồng và các bước thực hiện