home Documents 1C:Document Management - Quản lý văn bản đi
(15/12/2020)

1C:Document Management - Quản lý văn bản đi

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, không thể không phát sinh những văn bản đi dùng để trao đổi thông tin với bên ngoài. 1C:Document Management cho phép người dùng làm các công việc dưới đây: