home Documents Hướng dẫn lập Báo cáo Tài chính (Phần 1)
(11.03.2021)

Hướng dẫn lập Báo cáo Tài chính (Phần 1)

Báo cáo tài chính được coi như là bức tranh tổng quát của doanh nghiệp, phản ánh về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả kinh doanh, dòng tiền của doanh nghiệp trong 1 khoảng thời gian nhất định.

PhanMemKeToan
BaoCaoTaiChinh