Mobile Application

Ứng dụng di động giúp người dùng quản lý và truy cập mọi lúc mọi nơi gồm có: Làm việc với Email; Phê duyệt văn bản; Giao việc và thực hiện công việc; Kiểm soát công việc

Ứng dụng di động giúp người sử dụng xử lý công việc ở mọi lúc mọi nơi.

  • Phê duyệt các đề xuất, tờ trình ở mọi lúc mọi nơi
  • Giao việc cho người khác bằng các hình thức như: gõ nhiệm vụ từ bàn phím hoặc ghi âm bằng giọng nói, đính kèm file…
  • Xử lý (thực hiện) công việc do người khác giao cho mình
  • Ghi nhận định vị (GPS) tại vị trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ (chấm công nhân sự đi thị trường làm việc tại các đại lý, khách hàng…)
  • Làm việc với E-mail: cho phép gửi và nhận Email, tương tự như các tính năng ở Gmail hoặc Outlook
  • Kiểm soát công việc: lãnh đạo dễ dàng kiểm soát công việc của bộ phận và cá nhân
  • Báo cáo công việc hàng ngày của cá nhân
  • Tra cứu danh bạ của đồng nghiệp, khách hàng
  • Ghi nhận lý do vắng mặt khi không có mặt tại văn phòng
  • Theo dõi lịch làm việc, lịch họp

Mục lục

E-Office Management

Previous Module

Contact us