Workflow

Chương trình 1C:Document Management có quy trình quản lý Hỗ trợ cho nhân viên, lãnh đạo quản lý toàn bộ công việc được phân công từ nhiều nguồn khác nhau như: Công việc Phát sinh, Công việc theo kế hoạch, công việc dự án, công việc định kỳ... theo quy trình xuyên suốt từ lúc phân công, giám sát, nhắc nhở đến khi đánh giá hoàn thành. Từ đó làm cơ sở để đánh giá Năng suất làm việc nhân viên tường minh, đảm bảo việc đúng người - đúng việc - đúng phúc lợi.

Quy trình giao việc

Tính năng xây dựng và quản lý quy trình giao việc của 1C:Document Management hoàn toàn linh hoạt và dễ dàng thay đổi theo nhu cầu của người sử dụng. Đặc biệt, người sử dụng có thể tự xây dựng quy trình trong phần mềm mà không cần đến bộ phận lập trình của nhà cung cấp phần mềm... Xem thêm

Quy trình phê duyệt Đề xuất, tờ trình

Bên cạnh 8 quy trình mẫu mà phần mềm 1C:Document Management cung cấp sẵn, khi Doanh nghiệp phát sinh mới một quy trình, người sử dụng có thể tự xây dựng quy trình mà không cần đến bộ phận lập trình của nhà cung cấp hỗ trợ... Xem thêm

Mục lục

Project Management

Next Module

Contact us