home Products 1c_retail_chain Procurement & Purchasing

Procurement & Purchasing

Tự động nghiệp vụ mua hàng

Đối với các nghiệp vụ mua hàng

Ghi nhận các nghiệp vụ từ khi đặt hàng nhà cung cấp cho đến khi nhận hóa đơn và nhập hàng vào kho thực tế. Cho phép quản lý đặt hàng và giao hàng tập trung tại văn phòng, đặt hàng tập trung tại văn phòng và giao hàng phi tập trung (giao hàng tới các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ), đặt hàng phi tập trung, giao hàng tập trung, đặt hàng phi tập trung và giao hàng phi tập trung.

  •  Chương trình tự động tính toán đặt hàng bằng bộ xử lý Phân tích bán hàng và đặt hàng nhà cung cấp, dựa vào tốc độ bán hàng trong kỳ trước, chương trình đưa ra số lượng cần đặt phù hợp cho số ngày dự định bán.  
  •   Chương trình có bổ sung công cụ Tổng hợp đơn đặt hàng nội bộ từ các cửa hàng và tạo Đơn hàng đặt nhà cung cấp.  
  • Chương trình hỗ trợ quản lý công nợ với nhà cung cấp tại mọi thời điểm. Chúng ta có thể lọc để xem báo cáo công nợ theo từng nhà cung cấp riêng biệt.

Sales Management

Previous Module

Goods & Inventory Management

Next Module

Contact us