Report System

Chương trình cung cấp nhiều loại báo cáo khác nhau

Có hệ thống báo cáo phong phú đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp:

  • Báo cáo mua hàng: nhập xuất tồn, đánh giá hàng hóa kho theo các dạng giá
  • Báo cáo bán hàng: theo thẻ ưu đãi, theo nhóm hàng, ngành hàng, mặt hàng
  • Báo cáo lợi nhuận: theo ngành hàng, nhóm hàng, mặt hàng
  • Báo cáo thanh toán: với nhà cung cấp, với khách hàng
  • Báo cáo số dư hàng cấm bán: hiển thị số lượng hàng hóa cấm bán, cấm mua
  • Báo cáo về tổng số tiền thu ngân nộp theo từng hình thức thanh toán

Có thể tùy chỉnh dễ dàng báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau và lưu lại tùy chỉnh báo cáo đó cho nhóm người sử dụng có nhu cầu.

Marketing Management

Previous Module

Contact us